Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pot valour /'pɔt,vælə/  

  • Danh từ
    tính dũng cảm khi say rượu