Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pot luck /'pɔt'lʌk/  

  • Danh từ
    thức ăn trong bữa cơm (bất cứ thức ăn gì)
    lại bọn mình ăn cơm có gì ăn nấy