Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (logic học) dựa vào định đề, dựa vào tiên đề