Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

postcard /'pəʊstkɑ:d/  

  • Danh từ
    bưu thiếp