Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] bưu điện
  postal workers
  nhân viên bưu điện
  a postal vote
  lá phiếu bầu gửi qua bưu điện

  * Các từ tương tự:
  postal code, postal order, postally