Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

post-boy /'poustbɔi/  

  • Danh từ
    người đưa thư
    (như) postilion