Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

post-box /'pəʊstbɒks/  

  • Danh từ
    (Mỹ mailbox)
    hòm thư