Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

post-boat /'poustbout/  

  • Danh từ
    tàu the
    tàu chở khách