Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

post-bellum /'poust'beləm/  

  • Tính từ
    sau chiến tranh