Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

post-bag /pəʊst'bæg/  

  • Danh từ
    túi [mang] thư
    (khẩu ngữ) đợt thư
    tòa báo đã nhận được một đợt thư than phiền rất lớn