Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bưu cục
  the Post office
  (cách viết khác the Post) sở bưu điện
  General Post Office
  bộ bưu điện

  * Các từ tương tự:
  post-office box