Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

post exchange /'poustiks'tʃeindʤ/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ((viết tắt) P.X.) trạm bán hàng cho quân đội