Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

post captain /'poust'kæptin/  

  • Danh từ
    (hàng hải) viên chỉ huy thuyền chiến (có từ 20 khẩu đại bác trở lên)