Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poseuse /pəʊ'zə:z/  

  • Danh từ
    [giống] cái của poseur