Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  câu hỏi hóc búa; vấn đề hóc búa
  that's quite a poser!
  Thật là một vấn đề hóc búa!
  như poseur
  xem poseur