Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

portmanteaux /pɔ:t'mæntəʊz/  

  • Danh từ
    số nhiều của
    portman-teau