Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

portmanteau word /pɔ:tmæntəʊ'wɜ:d/  

  • Danh từ
    (cách viết khác blend) (ngôn ngữ học)
    từ chập (ví dụ motel do motor và hotel chập lại)