Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

portliness /'pɔ:tlinis/  

  • Danh từ
    sự béo tốt, sự đẫy đà (người có tuổi)