Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

portionless /'pɔ:ʃnlis/  

  • Tính từ
    không có của hồi môn