Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cảng
  the ship spent spent four days in port
  con tàu ở lại cảng bốn ngày an airport phi cảng
  thành phố cảng
  Rotterdam is a major port
  Rotterdam là một thành phố cảng lớn
  any port in a storm
  được sự giúp đỡ nào cũng tốt lúc gặp khó khăn loạn lạc
  Danh từ
  (hàng hải)
  cửa bên (của tàu, để lên xuống, xếp dở hàng hóa)
  (cách viết khác porthole) cửa sổ bên hông (của tàu thủy, máy bay)
  Danh từ
  mạn trái (tàu thủy, máy bay)
  put the helm to port
  bẻ bánh lái sang trái
  the port side
  mạn trái
  a port tack
  đường chạy với buồm hứng gió mạn trái
  Danh từ
  rượu vang pootô (của Bồ Đào Nha, thường màu đỏ sẫm)
  cốc rượu vang pootô

  * Các từ tương tự:
  port of call, port wine, portability, portable, portableness, portably, portage, portakabin, portal