Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cô gái (tiếng gọi thân mật)

    * Các từ tương tự:
    popsy-wopsy