Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lượng nước ở ao
    sự trữ nước