Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pond-life /'pɔndlaif/  

  • Danh từ
    động vật không có xương sống ở ao