Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    búp (bằng len, dải lụa, hoa... trang trí mũ, giày đàn bà, trẻ em...)