Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    búp len (dùng để trang trí mũ, giày phụ nữ…)