Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pompler ladder /'pɔmpjə'lædə/  

  • Danh từ
    thang cứu hoả