Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cách để tóc (phụ nữ Pháp (thế kỷ) XVIII) hất ngược ra sau