Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pomade /pə'mɑ:d/  

 • Danh từ
  sáp thơm bôi tóc
  Pomat
  Ngoại động từ
  bôi sáp thơm bôi tóc
  bôi pomat

  * Các từ tương tự:
  pomader