Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

polychromatic /pɔlikrə'mætik/  

  • Tính từ
    nhiều sắc
    Danh từ
    tranh nhiều màu; tượng nhiều nàu; bình nhiều màu