Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poltroon /pɔl'tru:n/  

  • Danh từ
    kẻ nhát gan, kẻ nhát như cáy

    * Các từ tương tự:
    poltroonery