Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

policy-holder /'pɔlisi,houldə/  

  • Danh từ
    người có hợp đồng bảo hiểm