Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (điện học) cái để chuyển cực