Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poker-work /'pəʊkəwɜ:k/  

  • Danh từ
    thuật khắc nung
    hình khắc nung