Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poison-pen letter /,pɔiznpen 'letə[r]/  

  • Danh từ
    thư đả kích hiểm độc (chủ tâm viết để làm cho người nhận bối rối bực mình)