Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pointlessness /'pɒintlisnis/  

  • Danh từ
    sự vô nghĩa; sự ít ý nghĩa
    the pointlessness of his existence
    sự vô nghĩa của cuộc sống của nó