Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pointlessly /'pɒintlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô nghĩa, [một cách] không mục đích
    argue pointlessly
    cãi lý không mục đích