Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pointedly /'pɔintidli/  

  • Phó từ
    tỏ rõ ý phên phán, tỏ ý mình muốn gì
    he looks pointedly at the door
    ông ta nhìn ra cửa, tỏ ý muốn tôi khép cửa lại (mở cửa ra, đi đi…)