Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

podginess /'pɒdʒinis/  

  • Danh từ
    vóc người lùn; sự béo lũn cũn