Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pock-mark /'pɒkmɑ:k/  

  • Danh từ
    như pock
    xem pock

    * Các từ tương tự:
    pock-marked