Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plywood /'plaiwʊd/  

 • Danh từ
  gỗ dán
  sheets of plywood
  tấm gỗ dán
  plywood furniture
  đồ đạc bằng gỗ dán