Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plushiness /'plʌ∫inis/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    sự sang trọng