Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plus-fours /'plʌs'fə:[r]/  

  • Danh từ
    quần gôn (mặc khi đánh gôn)