Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plunger /'plʌndʒə[r]/  

  • Danh từ
    bộ phận lên xuống (ở một cỗ máy)
    chén hút (để thông ống nước)