Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plunge-bath /'plʌndʤbɑ:θ/  

  • Danh từ
    bể bơi sâu (có thể nhào lặn được)