Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plug-ugly /'plʌg,ʌgli/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(từ lóng) du côn, lưu manh