Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plug-hole /'plʌghəʊl/  

  • Danh từ
    (Mỹ drain)
    lỗ xả (ở bồn rửa mặt, ở bể nước…)