Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pluckless /'plʌklis/  

  • Tính từ
    không gan dạ, không can trường