Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plotting paper /'plɔtiɳ,peipə/  

  • Danh từ
    giấy vẽ đồ thị