Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plotter /'plɒtə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ âm mưu