Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không tình tiết, không có cốt truyện (kịch, tiểu thuyết...)

    * Các từ tương tự:
    plotlessness